תקנון

תקנון אתר rita.co.il

בגלישה ו/או בשימוש באתר www.rita.co.il ("האתר") מאשר כל העושה כן ו/או מי מטעמו ("המשתמש") כי הוא קרא תקנון אתר זה וכי הוא מביע את הסכמתו לאמור זו. הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול. במידה ואיזה מתנאי תקנון זה אינו מקובל עליך, עליך להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לך כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על-פי תנאי תקנון זה בלבד והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמשת לבין בעלי ו/או מפעילי האתר.

 

1. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

2. המשתמש תפעל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. המשתמש ימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל משתמשת אחרת - והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.

 

3. כל הזכויות מכל סוג שהוא בכל תכני האתר, לרבות אך לא רק הצילומים, הטקסטים, עיצובי הפונטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה, שייכות באופן בלעדי ל"ריש הפקות" ו"פיסטוק אמנים" (להלן ה"חברה"). המשתמש לא יצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או יעשה שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של "ריש הפקות" ו"פיסטוק אמנים". מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ניתן יהיה להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי התקנון. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם.

 

4. הפרטים הבאים:
א. ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לשימוש שייעשה באתר על-ידי המשתמש. המשתמש לבדו יישא באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה ל"ריש הפקות" ופיסטוק אמנים ו/או למי מטעמו כל שליטה על כך. המשתמש מצהיר ומסכים בזה כי "ריש הפקות" ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
ב. לריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והם אינם מנטרים את הנעשה בהם. מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמש. ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות וכמו כן אינם יוצרים כל מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו. ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל אתר שכזה אליו מופיע קישור באתר, לרבות אחריות לתוכנו של כל אתר שכזה בכל עת - לחוקיותו, נכונותו, עדכניותו וכיוצא באלה של כל תוכן כאמור - ולכל נזק בגינו.
ג. לעניין סעיף זה, "נזק" - לרבות כל עלות והוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא ו/או שיפוי של המשתמש ו/או כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.

 

5. המידע המופיע באתר, לרבות המידע לגבי ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם ופעילותם, נתון לשינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש, ואינו מחייב. המשתמש מצהיר ומסכים כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם תפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר להתקשר עם ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם בכל צורה שהיא. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם לבין המשתמש ו/או כל צד שלישי.

 

6. מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר לשם יצירת קשר מטעם ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם, אך ורק אם ובמידה ויבחר בכך המשתמש, באמצעות סימון "V " בתיבה המתאימה לכך באתר, יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר לריש הפקות ו/או מי מטעמו לשגר דברי פרסומת למשתמש. מובהר בזה כי ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם לא יעבירו את פרטיו האישיים של המשתמש לכל צד שלישי.

 

7. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותי האתר. לעניין זה "שימוש לרעה", לרבות אך לא רק:
א. לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
ב. שימוש מסחרי באתר.
ג. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין.
ד. הפצת וירוס מחשב.
ה. כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
ו. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותי האתר על ידי ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או משתמש\ים אחרים.
ז. כל שימוש העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים.
המשתמש יפצה וישפה את ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

 

8. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.

 

9. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

 

תקנון חנות rita.co.il
1. כללי:
אתר rita.co.il (להלן: "האתר") של ריש הפקות ופיסטוק אמנים (להלן:"החברה"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם. האתר הינו בבעלות ריש הפקות ופיסטוק אמנים.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
אנא קרא את התקנון בקפידה שכן הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ריש הפקות.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות הזמנת מוצרים.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן" לקוח") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם . רכישה באתר משמעותה רכישת מוצרים באמצעות מסחר אלקטרוני.

 

2. מי יכול להשתתף ברכישת מוצרים מהאתר?
כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
ב. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי וחשבון בנק תקף, ובעל יתרה מספקת לרכישת המוצרים אשר בחר.
ג. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

 

3. פרטי המשתמש
בעת ביצוע הרכישה באתר נדרש הלקוח להזין את פרטי ה-PAY PAL שלו. השימוש באתר באמצעות PAY PAL הנו בכפוף לתקנון האתר. נגד העושים שימוש שאינו ראוי יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר .
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המוזן בו.
בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.


4. קניית מוצרים דיגיטלים
באתר אפשרות לקניית שירים ואלבומים באופן אלקטרוני.
א. קבלת מוצרים דיגיטלים - המוצרים הנבחרים ישלחו אל מחשב הלקוח באמצעות קוד
ייחודי להורדה התקף ל48 שעות בלבד, הקוד יתקבל באמצעות הודעת דואר אלקטרוני
לפי הכתובת שסופקה למערכת PAY PAL וכן בעמוד ייחודי באתר. כמו כן הורדה
אוטומטית תתבצע מייד בסיום התשלום באתר PAY PAL.
ב. לא תתקיים מדיניות החזרת מוצרים או כסף לגבי שירים ואלבומים הנקנים באופן אלקטרוני.

 

5. אספקת המוצרים והתשלום
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות PAY PAL.
החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
דמי המשלוח מפורטים בנפרד.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת PAY PAL יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי PAY PAL וקבלת אישור מאתר PAYPAL.COM.
ריש הפקות ופיסטוק אמנים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הזמנת המוצר בחשבון PAY PAL. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט בתקנון.

 

6. מדיניות משלוחים ועלויות משלוח
א.משלוח בתוך מדינת ישראל:
עלות משלוח מוצר לכתובת בתוך מדינת ישראל הינה 10₪.
עלות משלוח הספר לכתובת בתוך מדינת ישראל הינה 12 ₪.
זמן הגעה: כ- 14 ימי עסקים והחבילה מגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום
המגורים.

משלוח בינלאומי:
עלות משלוח מוצר לכתובת בכול יעד בעולם הינה 25 ₪ או 6$.
זמן הגעה: כ-21 ימי עסקים והחבילה מגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום
המגורים.

ב.הזמנים מתייחסים למין הרגע שהחבילה יוצאת מהחברה.
ג. סוג המשלוח בו משתמשים ריש הפקות ופיסטוק אמנים הוא דואר רשום בדואר ישראל. ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו ריש הפקות ופיסטוק אמנים ו/או הספקים הפוסקים הבלעדיים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. החברה תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

ד. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו החברה תבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הרוכש.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
מובהר בזאת כי ריש הפקות ופיסטוק אמנים עושים כל מאמץ כדי להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתם להתחייב לכך והם לא יישאו בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצד הספקים.

ה. ריש הפקות ופיסטוק אמנים ראשים לגבות דמי משלוח על כל המשלוח שחזר בהתראת "לא נידרש" ו/או התחיל בהליכי כשם המוצר הוחזר, לרבות גביית דמי ביטול על סך 5% או 30 ₪ הנמוך מבניהם.

דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובת פיסטוק אמנים נחלת בינימין 73 תל אביב על חשבונו.

ו. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לספק את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהספק יקבל פנייתך, תוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק.

7. אחריות
המוצרים המוצעים למכירה, מוצעים על ידי הספקים השונים הרשומים בדפי המכירה ולא בהכרח ידי ריש הפקות. האחריות הבלעדית לאספקתם, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי.

8. שונות
ריש הפקות ופיסטוק אמנים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצרים.
ריש הפקות ופיסטוק אמנים לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי לקוחות, או כל גורם אחר שאינו בשליטת המלאה .
ריש הפקות ופיסטוק אמנים, שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתם, בין היתר באם יתברר להם שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון (לרבות באגים כגון "באג 2000" שיחשבו לצורך סעיף זה ככח עליון) ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית ריש הפקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאים ריש הפקות ופיסטוק אמנים, אך לא חייבים, לבטל את הרכישה הספציפית.
ריש הפקות ופיסטוק אמנים שומרים על זכותם לשנות את התקנון ואת כללי ההשתתפות הללו מעת לעת.

 

9. שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנות אנו מזמינים אותך לפנות לשרות הלקוחות של האתר.

 

10. ביטול עסקה/מכירה
א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,
תשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), או גרסאות מאוחרות יותר שלו.
ב. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות של אתר החברה.
ג. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
ד. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
ה. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
ו. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
(3) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

ז. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או מי מטעם לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

10. תנאים נוספים
א. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי החנויות ו/או את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
ב. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
ג. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
ד. אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י החברה.
ה. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.


תקנון האתר והחנות עודכן לאחרונה בתאריך 1.1.2011 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.